kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Povinné zdravotné dotazníky pre vodičov pre udržanie vodičského oprávnenia

Neodborný, ale povinný zdravotný dotazník by mal byť podmienkou vydania nového vodičského preukazu.


Nová legislatíva je považovaná za zbytočnú byrokraciu, napríklad Slovensko má zavedené odborné lekárske prehliadky vodičov.


Vodičské oprávnenie majú mať zodpovedné a zdravé osoby

Vodičské oprávnenie je dnes pomyslenou „povinnou výbavou“ dospelých osôb. Platí to nielen v Európe ako takej, ale najmä na Slovensku, kde stále obyvatelia trpia na nesprávne zosieťovanie menších i väčších miest a obcí verejnou dopravou. Pre podstatnú časť obyvateľstva je pohodlnejšie a racionálnejšie byť držiteľom vodičského oprávnenia na konvenčné osobné automobily, teda vozidlá skupiny B, aby sa mohli bezpečne a v zmysluplnom čase dopravovať do školy, práce a za každodennými povinnosťami a aktivitami.

Je zároveň nespochybniteľné, že každý nemá prirodzené predpoklady na to, aby vedel správne obsluhovať automobil a zároveň poznal všetky potrebné dopravné predpisy. Pre tento účel existujú kurzy autoškoly, ktorá je schopná, až na výnimky, naučiť jazdiť a dodržiavať dopravné predpisy každého.

Súčasťou výcviku je ako odborná, tak praktická časť, ale tiež splnenie určitých zdravotných kritérií. Osoba, ktorá má vážne zdravotné znevýhodnenie, napríklad mentálne alebo je prakticky nevidiaca, má už vopred znemožnené uchádzať sa o kurz v autoškole.

Zdravotné predpoklady sú dôležité, pretože automobil je v rukách vodiča s nedostatkom schopností zbraňou, ktorou je možné ničiť majetok, poškodzovať zdravie a tiež spôsobovať straty na životoch.

Lekárske kontroly vodičov

Motoristi, ako aj každý iný človek, sa v čase menia, a to ako fyzicky, tak psychicky. Dochádza k zmenám, ktoré môžu mať priamy vplyv na schopnosť riadiť motorové vozidlo.

Preto slovenská legislatíva rozlišuje osoby, ktoré majú povinnosť absolvovať povinné lekárske prehliadky častejšie.

A podľa § 87 Zákona o cestnej premávke majú povinnosť podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke mladší i starší vodiči. Záleží na tom, vozidlá akej skupiny sú oprávnení viesť a tiež na tom, akú profesiu vykonávajú.

Téme povinných lekárskych prehliadok pre vodičov sme sa venovali v samostatnej téme Pravidelné lekárske prehliadky platia aj pre mladých vodičov, nielen seniorov. Prehľad termínov podľa aktuálneho zákona.

Napriek tomu, že lekárske prehliadky by v praxi mali zachytiť osoby, ktorých zdravotný stav sa zmenil nepriaznivo natoľko, že vylučuje šoférovanie, máme skúsenosť s tým, že niektorí praktickí lekári vystavujú tieto potvrdenia takpovediac na dobré slovo a bez reálnej kontroly pacienta.

Preto vzniká problém medzi teóriou a praxou: zatiaľ čo z teoretického hľadiska môže ísť o užitočné a účinné opatrenie, nedostatočná kontrola v praxi fakticky znehodnocuje potvrdenia všetkým.

A podľa zámeru, o ktorom sme informovali v samostatnom príspevku Pripravované novinky vo vodičských preukazoch: Ak nevyplníte dotazník, o vodičský preukaz prídete, by sa tento model mohol ešte viac vzdialiť účinku.


Zdravotné dotazníky

Vo všeobecnosti totiž návrh hovorí o vyplnení zdravotného dotazníku. Ten by však nemusel byť vyplnený na základe lekárskej prehliadky, ale stačilo by, ak by ho vodič vyplnil na základe toho, ako sa cíti alebo čo chce priznať. V realite by sa samotný formulár využíval predovšetkým pred zmenou vodičského preukazu.

Stručne; aby si vodiči mohli predĺžiť vodičský preukaz, budú musieť potvrdiť, že sú dostatočne spôsobilí na riadenie.

Samotná legislatíva však ešte pred predložením narazila na tvrdú kritiku. Tá prichádza, prekvapivo, z typicky byrokratického Nemecka, kde tamojší minister dopravy Volker Wissing podobný dotazník ihneď odmietol. Vraj ide o zbytočnú byrokraciu bez priameho vplyvu na bezpečnosť premávky.

Kritika nového návrhu sa týka aj špekulácie, že by vodič mohol o vodičský preukaz prísť, ak by zdravotný dotazník odmietol vyplniť alebo nevyplnil včas.

Revízia pravidiel vychádza z návrhu Komisie EÚ. Úrad v marci minulého roka navrhol, aby osoby nad 70 rokov buď absolvovali sebahodnotenie svojej schopnosti viesť motorové vozidlo, alebo sa každých päť rokov podrobili lekárskej prehliadke. U nás podobné opatrenie zavedené už je, ale od 65. roku života a pre vodičov z povolania skôr.

Štáty EÚ na druhej strane chcú, aby sa vodičské preukazy museli obnovovať len každých 10 až 15 rokov. Ministri dopravy sa ešte v decembri zhodli aj na tom, že starší ľudia to nemusia nevyhnutne robiť častejšie ako mladší vodiči, ako oznámili štáty EÚ, čím vzniká ďalšia špekulácia o možnej potrebne vyplnenia zdravotného dotazníka aj mladšími vodičmi.

Prečo je zdravotný dotazník dobrý nápad?

Každý vodič by mal vedieť zodpovedne posúdiť, či sú jeho schopnosti viesť motorové vozidlo dostatočné. Ak o sebe vie, že sa mu zhoršuje zrak, mal by podstúpiť potrebné vyšetrenia a buď začať s liečbou, prípadne sa pripravovať na to, že skutočne so šoférovaním skončí. Ak by mal takýto vodič povinnosť vyplniť zdravotný dotazník, ktorého úmyselné nesprávne vyplnenie by bolo nezákonné, mohlo by ho to motivovať k úprimnému prehodnoteniu vlastných schopností.

Ak by takýto vodič vyplnil dotazník zámerne zle a následne by spôsobil dopravnú nehodu, mohlo by byť na neho nahliadané ako na zodpovedného za nepriznanie vážnych okolností. Je tomu tak aj dnes, že keď nemáte riadne vyplnený riadok č. 12 na svojom vodičskom preukaze, kde sa uvádzajú číselné kódy obmedzení vodiča, zodpovednosť za to nesiete práve vy. Ide napríklad o zápis nosenia okuliarov do diaľky.


Prečo nie je zdravotný dotazník dobrý nápad?

Je nerealistické domnievať sa, že by motoristi v prípade povinnosti vypĺňať zdravotný dotazník na základe vlastných metrík úprimne informovali úrady o svojej zníženej schopnosti viesť motorové vozidlo.

Podstatne zmysluplnejšie, ako subjektívne zhodnotenie svojho zdravotného stavu, je posúdenie zdravotného stavu vodiča lekárom, ktoré na Slovensku zavedené máme.
Neustále zmeny pre vodičov
V uplynulom období sa slovenská verejnosť dozvedala o viacerých novinkách pre vodičov, najmä práve v oblasti vydávania a samotnej držby vodičských preukazov.

Je pochopiteľné, že s novinkami nedokáže bežný motorista držať krok, najmä v prípade, že sa medializujú aj zámery, špekulácie a pripravované zmeny, ktorých schvaľovanie aj účinnosť sú zatiaľ v nedohľadne.

Téme vodičské preukazy sme preto venovali samostatnú sekciu na denníku Autoviny.sk: Vodičský preukaz, kde nájdete všetky naše príspevky týkajúce sa vodičských preukazov.

Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk