kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Všeobecné obchodné podmienky - domáca asistencia

Všeobecné podmienky zabezpečovanie služieb domácej asistencie klientom UNITED ASSISTANCE s.r.o. (ďalej len "Všeobecné podmienky")

sú záväznými pokynmi pre užívanie služieb spoločnosti UNITED ASSISTANCE s.r.o., so sídlom Bratislava, Tomášikova 50/B, PSČ 831 04, IČO: 46 243 020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 74607/B  (ďalej len "UA ") a stanovuje rozsah a podmienky ich poskytovania. Len pri ich dodržiavaní môže UA garantovať včasné a kvalitné zabezpečovanie svojich služieb

Článok 1.
Úvodné ustanovenie
1) Pre poskytovanie asistenčných služieb domácej asistencie (ďalej len "domácej asistencie" alebo "DA") platia príslušné ustanovenia zmluvy o zabezpečení asistenčných služieb (ďalej len "zmluva") a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k tomuto druhu asistenčných služieb.

2) Domáca asistencia je poskytovaná pre:

• domácnosti,
• rodinné domy,
• bytové alebo nebytové  jednotky
• bytové domy

Článok 2.
Právo na poskytnutie domácej asistencie

1) Právo na poskytnutie domácej asistencie vzniká v prípade núdzovej situácie.

2) Núdzová situáciou sa rozumie náhla a nepredvídateľná havária, porucha alebo obdobná udalosť, ktorá:
a) vyvoláva nebezpečenstvo vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody na majetku klienta, alebo inej závažnej ujmy hroziacej klientovi a súčasne
b) vyžaduje urýchlené zabezpečenie vykonanie prác v odbore inštalatér, kúrenár, plynár, elektrikár, zámočník, sklenár, maliar izieb a kominár (ďalej len "odborné práce").

3) Núdzovou situáciou sa rozumie aj zabuchnutie alebo mechanické zablokovanie vstupných dverí bytu, rodinného a bytového domu, ku ktorému je domáce asistencia poskytovaná (ďalej len "nehnuteľnosť"), alebo situácia, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov.
4) Podmienkou vzniku práva na poskytnutie domácej asistencie je, že núdzová situácia nastala:
a) v dobe trvania zmluvy ku ktorej je domáce asistencia poskytovaná, najskôr však v deň nadobudnutia účinnosti týchto zmluvných podmienok, a
b) v mieste uvedenom v zmluve na území Slovenskej republiky.

5) Osobou oprávnenou na využitie domácej asistencie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je uvedená v zmluve k ktorej je domáca asistencia poskytovaná (ďalej len "klient").
6) Predpokladom vzniku práva na poskytnutie domácej asistencie je, že klient uplatnil a preukázal právo na poskytnutie domácej asistencie spôsobom uvedeným v týchto zmluvných podmienkach.
7) Posúdenie naplnenia predpokladov vzniku núdzovej situácie a preukázanie práva na poskytnutie domácej asistencie vykonáva pracovník dispečingu.
8) Právo na poskytnutie domácej asistencie zaniká súčasne so zánikom zmluvy ku ktorej je poskytovaná.

Článok 3.
Rozsah domácej asistencie

1) V prípade vzniku núdzovej situácie má klient právo, aby UA, resp. jeho zmluvný partner:
a) zaistil vykonanie odborných prác potrebných na odstránenie núdzovej situácie a
b) nahradil účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním odborných prác uvedených v písm. a) v rozsahu nákladov na:
i) dopravu osoby vykonávajúcej odborné práce do miesta uvedeného v zmluve a späť,
ii) prácu osoby vykonávajúcej odborné práce, maximálne však do výšky nákladov na 120 minút práce,
iii) materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie, maximálne však do výšky 20 EUR.
2) V prípade zabuchnutia alebo mechanického zablokovania vstupných dverí do nehnuteľnosti alebo situácia, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov, uhradí UA účelne vynaložené náklady na otvorenie vstupných dverí do nehnuteľnosti a ich uvedenie do stavu, v ktorom sa nachádzali pred vznikom núdzovej situácie, maximálne však do výšky limitov uvedeného v cenníku, ktorý ako príloha č.2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3) Na úhradu nákladov uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 poskytne UA plnenie maximálne do výšky limitu plnenia, ktorý je 100 EUR, resp. 120 EUR (výška limitov je závislá na druhu asistenčnej karty alebo dohodnutého rozsahu asistenčných služieb) za jeden asistenčný zásah. Náklady spojené s asistenčným zásahom presahujúcej limit plnenia hradí poistený.
4) Za jeden asistenčný zásah sa považuje zabezpečenie výkonu odborných prác a úhrada nákladov spojených s ich vykonaním na základe jednej núdzové situácie alebo viac núdzových situácií, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisí.
5) Zo zmluvy má klient v priebehu jedného roka trvania zmluvy právo na dva asistenčné zásahy.
6) Ak spočíva núdzová situácia v zabuchnutí alebo mechanickom zablokovaní vstupných dverí do nehnuteľnosti, nevzniká klientovi nárok na poskytnutie domácej asistencie spočívajúcej v sprístupnení nehnuteľnosti, ak existujú pochybnosti o oprávnenosti k vstupu klienta do nehnuteľnosti.
7) Ak si núdzová situácia vyžiada osobitný odborný zásah (napr. hasičov, pracovníkov plynární, elektrární a pod), možno poskytnúť domácu asistenciu až po ukončení takéhoto osobitného odborného zásahu, ak núdzová situácia aj po jeho ukončení trvá.

8) Ak je to účelné a hospodárne, môže byť v prípade núdzovej situácie medzi klientom a pracovníkom dispečingu dohodnuté vykonanie odborných prác dodávateľom navrhnutým klientom. Z domácej asistencie budú v takom prípade uhradené účelne vynaložené náklady na poskytnutie odborných prác potrebných na odstránenie núdzovej situácie v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z týchto všeobecných podmienok.

Článok 4.
Rozsah právnej asistencie
Právna asistencia - bližšie informácie o rozsahu služieb sú uvedené nižšie, služby sú poskytnuté do výšky limitu


Rozsah služieb právnej asistencie
1) Právne informácie – telefonická služba – zahrňuje nižšie uvedené služby
•    Legislatíva a postup jednania pri styku s inštitúciami
•     Informácie o legislatíve a postupoch v danej oblasti
•     Informácie o občan vs. súd
•     Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami
2) Právnu asistenciu možno využiť v uvedených prípadoch
•    Spor o náhradu škody
•    Spotrebiteľské spory týkajúce sa vybavenia domácnosti
•    Spory týkajúce sa nájemných a podnájemných zmluv
•    Spory s dodavateľmi  služieb (energie, upratovanie, …)
•    Susedské spory
•    Spory týkajúce sa výpovedi z nájmu bytu alebo nebytových priestorov
•    Rozvodové konania a exekúci
3) Právna administratívna asistencia
•    Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešeniá
•    Zaistenie potrebných formulárov dokumentov alebo potvrzení
•    Zaistenie znaleckého posudku
•    Zaistenie právneho zastúpenia
•    Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
•    Vyhľadanie vzooru právního dokumentu, zmluvy alebo podanie a dodanie
•    klientovi
4) Právny informačný servis
•    Informácie, legislatíva, postup jednania, spôsoby riešenia pri exekúcii*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia pohľadávok vrátane postúpenia pohľadávok*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v rámci dedičného riadenia*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v prípade osobného bankrotu*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania*
•    Prevedenie monitoringu záväzku v bankových a nebankových inštitúciách a ostatných subjektoch*
•    Informácie, legislatíva a postup pri žiadostiach*
* jedná sa len o právny informačný servis; v uvedených bodoch sa neposkytujú advokátne služby

Právna asistencia zahrňuje poskytnutie všeobecných právnych informácii alebo kontaktu na advokáta a právne konzultácie zadarmo do zmluvného limitu.
 
Článok 5.
Výluky

1) Klientovi nevzniká právo na poskytnutie domácej asistencie v prípade núdzovej situácie vzniknutej následkom:
a) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajku, výluky, teroristických aktov (tj násilných rokovaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) vrátane chemickej a biologickej kontaminácie,
b) zásahu štátnej moci alebo verejnej správy,
c) pôsobenia jadrovej energie,
d) úmyselného konania klienta, osoby jemu blízkej alebo inej osoby z podnetu niektorého z nich,
e) požitia alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok poisteným, klientom alebo osobou im blízkou,
f) neoprávneného alebo neodborného zásahu vykonaného klientom alebo inou osobou bez príslušnej odbornej kvalifikácie so súhlasom klienta,
g) škôd vzniknutých v súvislosti s vykonávaním opráv alebo úprav,
h) trestného činu klienta alebo osoby jemu blízkej.

2) Klientovi nevzniká právo na poskytnutie domácej asistencie v prípade núdzovej situácie vzniknutej v spoločných priestoroch bytového domu, ak nie je v zmluve uvedené inak.

3) Klientovi ďalej nevzniká právo na zabezpečenie a úhradu nákladov na:
a) opravárenské, údržbárske, rekonštrukčné a podobné práce, ktoré nie sú nevyhnutné na odstránenie núdzovej situácie,
b) odstránenie núdzovej situácie vzniknuté v budovách vo výstavbe.

4) Na žiadosť klienta môže byť sprostredkované prevedenie remeselných prác aj v prípadoch, kedy došlo k vyčerpaniu maximálneho počtu pomocných zásahov v priebehu jedného roka trvania zmluvy. Náklady spojené s vykonaním remeselných prác hradí v tomto prípade v plnom rozsahu klient.
5) Ak bude vyžiadané poskytnutie domácej asistencie v prípade, keď nie sú splnené podmienky pre vznik práva na jej poskytnutie, je osoba, ktorá si jej poskytnutie vyžiadala, povinná uhradiť náklady s tým spojené.

Článok 6.
Postup pri uplatnení práva na poskytnutie domácej asistencie

1) Klient uplatní právo na poskytnutie domácej asistencie na telefónnom čísle: 18227 alebo 221 028 571 bez zbytočného odkladu po zistení núdzové situácie.

2) Pri uplatnení práva na poskytnutie domácej asistencie sa musia oznámiť nasledujúce informácie:
• meno, priezvisko a dátum narodenia volajúceho,
• číslo asistenčnej karty, prípadne meno, priezvisko a rodné číslo, alebo názov a IČ klienta,
• adresa miesta, kde došlo k vzniku núdzovej situácie,
• opis núdzové situácie (havárie, závady a pod) a ďalšie upresňujúce informácie potrebné na poskytnutie domácej asistencie,
• kontaktné telefónne číslo.
3) Pred začatím poskytovania domácej asistencie v mieste vzniku núdzovej situácie je klient povinný na výzvu osoby vykonávajúce odborné práce preukázať svoju totožnosť.

4) Ak spočíva núdzová situácia v zabuchnutiu alebo mechanickom zablokovaní vstupných dverí do nehnuteľnosti alebo situáciu, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov, je klient povinný na výzvu osoby vykonávajúcek odborné práce preukázať oprávnenie na vstup do nehnuteľnosti
5) UA neodpovídá za škodu způsobenou nevhodným, nesprávným nebo opožděným poskytnutím domácí asistence, pokud bylo způsobeno nesprávností, nepřesností nebo neúplností informací poskytnutých klientem  nebo nedostatkem součinnosti z jeho strany.
4) Ak spočíva núdzová situácia v zabuchnutiu alebo mechanickom zablokovaní vstupných dverí do nehnuteľnosti alebo situáciu, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov, je klient povinný na výzvu osoby vykonávajúcej odborné práce preukázať oprávnenie na vstup do nehnuteľnosti.
5) UA nezodpovedá za škodu spôsobenú nevhodným, nesprávnym alebo oneskoreným poskytnutím domáce asistencie, ak bola spôsobená nesprávnosťou, nepresnosťou alebo neúplnosťou informácií poskytnutých klientom alebo nedostatkom súčinnosti z jeho strany

Článok 7.
Použitá terminológia

1) Partner - je podnikateľ zaisťuje asistenčné služby na základe platných zmlúv s UA. Partner je povinný pri zabezpečovaní asistenčných služieb dodržiavať platnú legislatívu v súvislosti z BOZP, a ďalšie súvisiace predpisy. Partner nesie plnú zodpovednosť za služby, ktoré poskytne, ďalej za prípadné vzniknuté škody a je tiež povinný riešiť reklamácie ak súvisia s poskytnutou službou.
2) Núdzová situácia - rozumie sa náhla a nepredvídateľná havária, porucha alebo obdobná udalosť, ktorá:
a) vyvoláva nebezpečenstvo vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody na majetku klienta a súčasne
b) vyžaduje urýchlené zabezpečenie vykonanie prác v odbore, ktoré partner poskytuje podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy (ďalej len "odborné práce").
3) Klient - oprávnená osoba na využitie domácej asistencie, jedná sa fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní asistenčných služieb domáce asistencie so spoločnosťou UNITED ASSISTANCE  s.r.o.(ďalej len "klient").
4) Asistenčný zásah - zabezpečenie výkonu remeselníckych prác a úhrada nákladov spojených s ich vykonaním na základe jednej núdzové situácie alebo viac núdzových situácií, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisia.
5) Dispečing UNITED ASSISTANCE - pracovisko, prostredníctvom ktorého klient telefonicky uplatňuje a preukazuje právo na poskytnutie domácej asistencie.
6) Byt - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na bývanie.
7) Bytový dom - budova, v ktorej sa nachádzajú viac ako štyri samostatné byty alebo nebytové priestory.
8) Nebytový priestor - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvá bytu alebo príslušenstvá nebytového priestoru ani spoločné priestory bytového domu.
9) Spoločné priestory bytového domu - sú časti bytového domu určené pre spoločné užívanie (napr. spoločné chodby, pivnice, pôdy, schodisko, výťahy, kočikárne, terasy, garáže a pod).
10) Strata kľúčov je stav, keď poistený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť užívania kľúča. Stratou kľúčov sa rozumie aj ich odcudzenie.

Článok 8.
Záznam a ochrana osobných údajov

1) Klient UA využitím služieb dispečingu UA udeľuje súhlas k tomu, aby z telefonických hovorov uskutočnených v rámci využívania služieb medzi ním a dispečingom UA bol vyhotovený zvukový záznam a tento záznam bol v súlade s týmito všeobecnými podmienkami použitý v prípade oprávnených reklamácií služieb a uplatnení záujmu zmluvných strán.


2) Vzhľadom k charakteru zabezpečovaných služieb klient udeľuje svoj súhlas, a to na dobu neurčitú s poskytnutím mena, priezviska, bydliska a ďalších údajov v zmysle zákona č 101/2000 Z. ., as ich spracovaním v zmysle tohto zákona, za účelom, aby klient UA prostredníctvom dispečingu UA mohol vstúpiť do rokovania o zabezpečení primeraných služieb UA, ďalej k tomu, aby pri zabezpečovaní služieb UA mohlo byť overené, že sú zabezpečované subjektu, ktorý ich prostredníctvom dispečingu UA objednal. Oznámenie a spracovanie vyššie uvedených údajov je tiež nevyhnutné pre ochranu práv UA, najmä pre uplatnenie práva na úhradu za zaistené služby.

3) UA prehlasuje, že všetky jej poskytnuté údaje bude spracovávať, uchovávať a používať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a v súlade s právom klienta UA na ochranu jeho súkromného a osobného života, a len za účelom (i) riadneho zabezpečovanie služieb UA klientovi, (ii) plnenia zákonných povinností UA, (iii) spracovávanie a administrácia služieb UA, doručovanie písomností a korešpondencie, (iv) marketingové a štatistické analýzy a prieskumy (v) archivácia a analytické účely UA, okrem iného pre hodnotenie a optimalizáciu kvality poskytovaných služieb a spokojnosti klientov a (vi) na zabezpečenie refundácie prípadných nedoplatkov a dlžných pohľadávok.

4) Poskytnuté osobné údaje budú sprístupnené len (i) subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov a za podmienok stanovených v uvedených predpisoch a (ii) subjektom, ktoré s UA tvoria podnikateľskú alebo obchodnú skupinu, a to predovšetkým dcérskym spoločnostiam a/alebo materským spoločnostiam a subjektom UA, a ďalej subjektom, ktoré sú dcérskymi a/alebo materskými spoločnosťami týchto subjektov. UA sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov (ochrana pred neoprávneným alebo náhodným prístupom k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu osobných údajov). Klient UA súhlasí, že ním poskytnuté údaje môžu byť odovzdané tretím subjektov a/alebo zmluvným partnerom UA ako tzv. spracovateľom osobných údajov, a to ad hoc pre konkrétny úkon v prospech klienta a na účely uvedené v odseku 8.3 vyššie vždy na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorú UA uzatvára s tretím subjektom podľa zákona o ochrane osobných údajov.


CA tímto informuje klienta, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i  právo na podání vysvětlení a na neprodlené odstranění případného závadného stavu (je-li jeho žádost shledána jako oprávněná), který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Nevyhoví-li CA žádosti klienta podle předcházející věty, má klient právo obrátit se přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí údajů klientem je dobrovolné, je však podmínkou uzavření smlouvy o poskytování asistenčních služeb.Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klientovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

UA týmto informuje klienta, že má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj právo na podanie vysvetlenia a na bezodkladné odstránenie prípadného závadného stavu (ak je jeho žiadosť uznaná ako oprávnená), ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom. Ak nevyhovie UA žiadosti klienta podľa predchádzajúcej vety, má klient právo obrátiť sa priamo na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. Poskytnutie údajov klientom je dobrovoľné, je však podmienkou uzavretia zmluvy o poskytovaní asistenčných služeb. Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov klientovi iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jej nároku podľa Občianskeho zákonníka.

Článok 9.
Kontaktné údaje

Budeme radi, ak Vaše poznatky so službami UA oznámite telefonicky alebo písomne na adresu sídla UNITED ASSISTANCE s.r.o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  UA stále prispôsobuje svoju činnosť potrebám a požiadavkám klientov tak, aby zaisťovala výhodné komplexné služby domácej asistencie prinášajúcej pohodlie a pomoc v prípade núdzových situácií. V tomto zmysle sa UA nevyhne potrebným úpravám a zmenám, ktoré sa týkajú predovšetkým doplňovania a rozširovania služieb, aktuálnych informácií o službách UA. Všetky aktuálne informácie o službách UA sú dostupné na www.unitedasistance.com .


Článok 10.
Platby a omeškania s platbou
V prípade omeškania klienta s úhradou akejkoľvek platby, je poskytovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania do zaplatenia.
Poskytovateľ je oprávnený klientovi vyúčtovať a klient je povinný na základe tohto vyúčtovania uhradiť poskytovateľovi poplatok za každú realizovanú písomnú upomienku vo výške 10 EUR, za prvú upomienku a poplatok vo výške 25 EUR v prípade druhej a každej ďalšej upomienky.
Povinnosť klienta platiť zmluvnú pokutu nemá vplyv na právo poskytovateľa požadovať náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokuty.

 
Článok 11.
Záverečné ustanovenie

1) Všetka korešpondencia bude zasielaná na doručovacie adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy alebo elektronickou formou na uvedenú mailovú adresu. V prípade zmien doručovacích údajov či mailovej adresy sa zmluvné strany dohodli na lehote 14 dní, kedy musí príslušná strana preukázateľným spôsobom písomne oznámiť zmenu týchto údajov druhej strane. Ak je prevzatie korešpondencie odmietnuté, považuje sa za doručenú dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neprevezme korešpondenciu, považuje sa za dátum doručenia 7 deň odo dňa odoslania. V prípade vrátenia korešpondencie poštou, po uplynutí lehoty na prevzatie stanovenej predpisom pre držiteľa poštovej licencie, je dňom doručenia písomností posledný deň stanovenej lehoty, ak niektorá zo zmluvných strán nepredloží potvrdenie od príslušného prevádzkovateľa zásielkových služieb (pošta, DHL, TNT, DPD a pod) z ktorého bude vyplývať iný deň prevzatia. Zmluvné strany súhlasia s možnosti zasielania korešpondencie elektronickou poštou.

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že spor nebude vyriešený dohodou, bude riešený u miestne príslušného súdu Slovenskej republiky.

3) Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4) Využívanie asistenčných služieb možno nárokovať opakovane maximálne však 2 x za obdobie 12 mesiacov.
5) Poskytnutie asistenčných služieb je možné nárokovať výhradne prostredníctvom spoločnosti
UNITED ASSISTANCE s.r.o. a to na základe telefonickej žiadosti oprávnenej osoby na telefónnom čísle 18227 a +421 221 028 571.
V prípade požiadavky je oprávnená osoba na mieste zásahu povinná potvrdiť na zákazkovom liste predloženým partnerom, eventuálne na vystavenom daňovom doklade rozsah a cenu vykonanej služby.
Ak si majiteľ karty UA dojedná sám zabezpečenie služieb iným ako stanoveným spôsobom, nemôže u UA vyžadovať poskytnutie žiadnych výhod a zliav.

Toto znenie "Všeobecných podmienok pre zabezpečovanie služieb klientom UNITED ASSISTANCE  s.r.o." nadobúda účinnosť a platnosť dňom 1.1.2013.


     
Ing.Radim Hovjacký
konaťel