kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Opäť sa zmenil zákon o doprave: autá s lepšou výbavou majú výnimky z bezpečnej vzdialenosti, mení sa definícia vodiča a ďalšie zmeny

Novela zákona dnes nadobudla účinnosť, zmeny už teda platia.

K dnešnému dňu nadobudla účinnosť už druhá novela Zákona o cestnej premávke (č. 8/2009). Ide o úpravu paragrafov, v ktorých sú definované pojmy „nemotovoré vozidlo“ a „vodič“.

Zdanlivo nenápadné zmeny vo formulácii a obsahu jednotlivých odstavcov pritom môžu pre Slovensko znamenať významný posun vpred vo vnímaní krajiny ako lídra automobilového priemyslu - či už v ohľade výroby, tak vývoja technológií budúcich generácií.

Po novom je v zmysle § 2 ods. 2 písm. m) nemotorovým vozidlom aj takzvané automatizované doručovacie vozidlo.

Podľa § 4 ods. 8 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z. ide o „automatizované vozidlá, plne automatizované vozidlá alebo na diaľku ovládané vozidlá, ktoré sa pohybujú čiastočne alebo úplne samostatne a slúžia na prepravu nákladu.“

Zákon tiež pridáva celkom nový paragraf 55b, ktorý sa zaoberá výhradne jazdou automatizovaného doručovacieho vozidla:

§ 55b Jazda automatizovaného doručovacieho vozidla

  1. Vodičom automatizovaného doručovacieho vozidla smie byť len osoba staršia ako 18 rokov.
  2. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa chodcov. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po komunikáciách, po ktorých môžu jazdiť cyklisti; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa cyklistov. Pri jazde po vozovke smie automatizované doručovacie vozidlo jazdiť rýchlosťou najviac 45 km.h-1.
  3. Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia rovnako voči automatizovanému doručovaciemu vozidlu.
  4. Automatizované doručovacie vozidlo smie prepravovať náklad len v uzavretom prepravnom priestore. Automatizované doručovacie vozidlo nesmie prepravovať osoby ani zvieratá.


Pre prevádzkovateľov takýchto vozidiel pritom vzniká nová povinnosť (podľa § 6 ods. 7):

  • Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke, je povinný viesť o prevádzke automatizovaného doručovacieho vozidla evidenciu s údajmi o mene, priezvisku a adrese pobytu vodiča, dátume a čase vykonávania dohľadu nad automatizovaným doručovacím vozidlom a čísle automatizovaného doručovacieho vozidla. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.


Ak vás prekvapuje, že takéto automatizované vozidlo má mať vodiča, vedzte, že v súvislosti s touto zmenou sa upravuje aj samotná definícia vodiča.

Po novom je v zmysle § 2 ods. 2 písm. v) vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo, alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia.

Dodajme, že novinkou je aj § 3 ods. 4, ktorý hovorí, že Každé pohybujúce sa vozidlo a každá pohybujúca sa jazdná súprava musí mať vodiča.

Za vodiča sa teda považuje aj osobá, ktorá len dohliada na čiastočne alebo úplne samojazdiace vozidlo, zároveň jej zákon stanovuje aj nové povinnosti: § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

  • (6) Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, je povinná včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla na výzvu automatizovaného systému riadenia alebo, ak to vyžadujú okolnosti, aj bez tejto výzvy, a to prípadne aj na diaľku; na tento účel je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke.

Upravuje sa tiež definícia bezpečnej vzdialenosti podľa § 35 ods. 5):

Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za tri sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 a vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za dve sekundy, ak ide o motorové vozidlo inej kategórie; to neplatí pre motorové vozidlo, ktoré využíva systém riadenia pre jazdu vozidiel v konvoji

Autor: Erik Stríž

Zdroj: autoviny.sk