kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Mestá majú pol roka na vyriešenie parkovania. Státie na chodníkoch čoskoro končí, prechodné ustanovenie bolo dočasné

Situácia s parkovaním sa očakávane zhorší, ani dômyselná a zrozumiteľná parkovacia politika miest nemusí vyhovovať všetkým.


Zakázané a dovolené parkovanie na chodníku

Keď sa v marci minulého roka verejnosť dozvedela, že do Zákona o cestnej premávke pridalo prechodné ustanovenie o povolení parkovania na chodníkoch, mnohým odľahlo - nielen motoristom, ale aj mestám a obciam, ktoré nemali vyriešené alternatívne parkovanie pre vozidlá.

Prechodné ustanovenie § 143k bolo prijaté v krátkej dobe po predchádzajúcej novele zákona o cestnej premávke, ktorá parkovanie na chodníkoch fakticky zakázala celoplošne. Ukázalo sa, že ani samotní zákonodarcovia nemali dostatočné vedomosti o tom, čo schválili.

„Myslím si, že o tom nevedel nikto v pléne, čo vlastne prijímame,“ povedal Ondrej Dostál (SaS, zdroj a via). Keď to zistili, chceli rýchlo dojednať nápravu, čo sa im však nepodarilo. Od 1. marca 2022 tak nadobudla účinnosť novela Zákona o cestnej premávke, ktorá sa týka aj parkovania na chodníkoch.

Následným prechodným ustanovením sa parkovanie na chodníkoch povolilo, lenže nie s pôvodnými podmienkami. Do marca minulého roka mohli na chodníkoch parkovať prakticky všetky vozidlá do 3,5 tony bez obmedzení, aktuálne môžu na chodníku stáť iba vozidlá s celkovou hmotnosťou do 2,8 tony - to vylučuje niektoré dodávky, pick-upy či viaceré elektromobily. Predmetom obmedzenia totiž nie je skutočná hmotnosť vozidla, ale celková (maximálna možná), ktorá je uvedená v osvedčení o evidencii.

Znenie § 143k:

  • Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

Prechodné ustanovenie o niekoľko mesiacov končí

Zmyslom prechodného ustanovenia v zákonoch je umožniť plynulejší prechod k novým právnym úpravám. Prechodné ustanovenia nie sú v Zákone o cestnej premávke ničím novým, sú aktívne využívané od zavedenia zákona v roku 2009 a tiež boli používané minulosti v takzvanom cestnom zákone č. 135/1961.

V tomto prípade sa prijatím prechodného ustanovenia zabezpečili dve veci.

Po prvé, motoristická verejnosť napriek niekoľkým týždňom zákazu parkovania na chodníkoch mohla tieto plochy opäť využívať na parkovanie svojich vozidiel a predĺžiť si tak čas na nájdenie alternatívneho riešenia.

Po druhé, pre mestá a obce sa tak vytvoril dostatočne dlhý čas na to, aby navrhli, prijali a začali realizovať opatrenia, ktoré umožnia motoristom parkovať svoje vozidlá v súlade so zákonom. Môže to znamenať aj parkovanie chodníku v prípade, že sa na danom chodníku spraví formálne parkovisko so zodpovedajúcimi dopravnými značkami.

Mestá a obce majú teraz na vyriešenie tejto výzvy menej ako pol roka. V prípade, že zákonodarcovia neprídu s ďalším opatrením, ktoré by dovoľovalo parkovanie na chodníkoch, platnosť prechodného ustanovenia končí 30. septembra 2023.

Kritické hlasy spočiatku hovorili o kolapse parkovania vo veľkých mestách. Najčastejšie sa spomínalo hlavné mesto, ale v skutočnosti ide o výzvu pre všetky mestá so sídiskami, v ktorých je situácia s parkovaním ťažko úsnosná už dnes. Príčinou problémov pritom nemusí byť vždy len nedostatok parkovacích miest pre obyvateľov sídlisk, ale aj tam, kam motoristi dochádzajú za prácou či službami.

Na záver dodajme, že v tomto príspevku opakovane zmieňujeme „parkovanie na chodníku“, pretože ho máme za ustálené slovné spojenie. V Zákone o cestnej premávke sa však pojem parkovanie nepoužíva (resp. jedenkrát v súvislosti s plateným parkoviskom), pretože správnym pojmom je „státie“. V tomto kontexte teda ide o „státie vozidla na chodníku“ a „zákaz státia“.

Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk