kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Dopravné značky na ľavej a pravej strane: aký je medzi nimi rozdiel, pre koho platia a pre koho už nie?

Na viacpruhovej ceste v jednom smere jazdy môžete vidieť dopravné značky väčšinou vpravo, niekedy však aj vľavo.

 

  • Je to iba náhoda alebo zámer, ktorý definuje platnosť značky?
  • Zákon o dopravnom značení ponúka jasné odpovede.


Zvislé dopravné značky sú niekedy umiestnené napravo od vozovky, inokedy naľavo. Príkladov máme na cestách veľa, zmieniť môžeme napríklad úsek cesty vedúcej z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, kde je regulačná zvislá dopravná značka dovoľujúca rýchlosť 60 km/h s informáciou o radare práve na ľavej strane – na pravej strane nie je rovnaká dopravná značka, hoci cesta má v danom smere jazdy dva pruhy.

Motorista sa tak môže domnievať, že umiestnenie zvislej dopravnej značky rozdeľuje jej platnosť pre jednotlivé pruhy. Aj keď by sa mohlo zdať, že to dáva zmysel, v praxi je potrebné riadiť sa dopravnými predpismi a nielen intuíciou. Tá vás totiž môže sklamať.

Vychádzajme zo Zákona o dopravnom značení č. 30/2020, ktorý definuje funkcie, platnosti a ďalšie náležitosti týkajúce sa dopravného značenia.

Podľa § 7 ods. 2) platí, že:

ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platí pre celú šírku vozovky

.

Zároveň však uvedený odsek dodáva, že uvedené platí

okrem regulačnej značky umiestnenej nad jazdným pruhom, ktorá platí len pre daný jazdný pruh, a regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke, ktorá platí len pre daný jazdný pruh alebo pre dané jazdné pruhy.

Z uvedeného vyplýva, že ak je zvislá dopravná regulačná značka na ľavej strane od cesty, platí pre všetky pruhy v danom smere jazdy – takže nielen pre ten ľavý. Rovnako, ako značka umiestnená na pravej cesty platí aj pre ľavý pruh.

Pruhy sa regulujú aj individuálne

Existujú pritom situácie, kedy pre konkrétny jazdný pruh platí špecifická regulácia.

Na tento účel sa používa regulačná značka vyobrazená na pruhovej značke,

 

Pruhová značka s vyznačenými regulačnými značkami (max. rýchlosť) pre jednotlivé pruhy pred odpočívadlom Čataj na diaľnici D1 v smere z Bratislavy. Keďže je pruhová značka žltá, do 31. marca 2024 platí prechodné ustanovenie, že značka platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou.


prípadne sa používajú regulačné značky umiestnené nad jazdným pruhom, ktorý táto značka reguluje. V praxi sa stretávame s takýmto vyobrazením max. dovolenej rýchlosti na displejoch nad vozovkou diaľnic:

 

Jazda v pruhoch regulovaná pomocou dopravného značenia na obrazovkách nad pruhmi – v tomto prípade je vľavo príkaz o preradení do pravého pruhu s informáciou o prácach na ceste, a následné obmedzenia rýchlostí na max. 80 km/h.


Zhrnutie

Ak sa zvislá regulačná dopravná značka nachádza napravo od cesty, platí pre všetky pruhy v danom smere jazdy.
Rovnako pre všetky pruhy platí aj značka umiestnená naľavo od cesty.
Ak pre jednotlivé pruhy platia rôzne regulácie, vtedy je to explicitne uvedené zodpovedajúcimi dopravnými značkami.