kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Partnerom pre zabezpečenie služieb na Slovensku je ASOS - asociácia slovenských odťahovacích služieb.asos logo

Právna asistencia domáca asistencia - bližšie informácie o rozsahu služieb sú uvedené nižšie, služby sú poskytnuté do výšky limitu

Rozsah služieb právnej asistencie

1) Právne informácie – telefonická služba – zahrňuje nižšie uvedené služby
•    Legislatíva a postup jednania pri styku s inštitúciami
•     Informácie o legislatíve a postupoch v danej oblasti
•     Informácie o občan vs. súd
•     Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami


2) Právnu asistenciu možno využiť v uvedených prípadoch
•    Spor o náhradu škody
•    Spotrebiteľské spory týkajúce sa vybavenia domácnosti
•    Spory týkajúce sa nájemných a podnájemných zmluv
•    Spory s dodavateľmi  služieb (energie, upratovanie, …)
•    Susedské spory
•    Spory týkajúce sa výpovedi z nájmu bytu alebo nebytových priestorov
•    Rozvodové konania a exekúci

3) Právna administratívna asistencia

•    Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešeniá
•    Zaistenie potrebných formulárov dokumentov alebo potvrzení
•    Zaistenie znaleckého posudku
•    Zaistenie právneho zastúpenia
•    Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
•    Vyhľadanie vzooru právního dokumentu, zmluvy alebo podanie a dodanie
•    klientovi


4) Právny informačný servis
•    Informácie, legislatíva, postup jednania, spôsoby riešenia pri exekúcii*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia pohľadávok vrátane postúpenia pohľadávok*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v rámci dedičného riadenia*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v prípade osobného bankrotu*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania*
•    Prevedenie monitoringu záväzku v bankových a nebankových inštitúciách a ostatných subjektoch*
•    Informácie, legislatíva a postup pri žiadostiach*
* jedná sa len o právny informačný servis; v uvedených bodoch sa neposkytujú advokátne služby

Právna asistencia zahrňuje poskytnutie všeobecných právnych informácii alebo kontaktu na advokáta a právne konzultácie zadarmo do zmluvného limitu.

Právna asistencia cestná asistencia - bližšie informácie o rozsahu služieb sú uvedené nižšie, služby sú poskytnuté do výšky limitu

      1. Právne informácie – telefonická služba – zahŕňa nižšie uvedené služby

 • Legislatíva a postup konania pri styku s inštitúciami
 • Informácie o legislatíve a postupoch danej oblasti
 • Informácie o občan vs. súd
 • Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami

      2. Právne administratívna asistencia

Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešenia

 • Zabezpečenie potrebných formulárov, dokumentov alebo potvrdení
 • Zabezpečenie znaleckého posudku
 • Zabezpečenie právneho zastúpenia
 • Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
 • Vyhľadanie vzoru právneho dokumentu, zmluvy alebo podania a dodania klientovi

      3. Právna asistencia – platí v nižšie uvedených prípadoch

 • Správne konanie po dopravnej nehode
 • Trestné konanie po dopravnej nehode vozidla
 • Správne alebo trestné konanie v súvislosti s prevádzkou vozidla
 • Nárok na náhradu škody vzniknutej na vozidle
 • STK – spor v súvislosti s kontrolou vozidla
 • Spor z iného poistenia vozidla
  • Informácie, legislatíva, postup jednania, spôsoby riešenia pri exekúcii *
  • Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia pohľadávok vrátane         postúpenia pohľadávok *
  • Informácie, legislatíva a postup jednania v rámci dedičného konania *
  • Informácie, legislatíva a postup jednania v prípade osobného bankrotu *
  • Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania *
  • Prevedenie monitoringu záväzku v bankovných a nebankových inštitúciách a ostatných subjektoch *
  • Informácie, legislativa a postup při žiadostiach*

      4.  Právny informačný servis

Jedná sa len o právny informačný servis. V uvedených bodoch sa neposkytujú Advokátne služby.

Právna asistencia zahrňuje poskytnutie všeobecných právnych informácii alebo kontaktu na advokáta a právne konzultácie zadarmo do zmluvného limitu.

Rozsah asistenčných služieb - s územnou platnosťou SR Produkt Basic Produkt TOP
Technická havária ÁNO ÁNO
Limit plnenia na zásah 100 EUR 120 EUR
Limi plnenie na materiál 20 EUR 30 EUR
     
Zásah špecialistu- inštalatéra ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- elektrikára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- kúrenára ÁNO ÁNO
Zasah špecialistu- plynára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- sklenára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu sklenára ÁNO ÁNO
Zásah špecialistu- kominára ÁNO ÁNO
Čistenie kanalizácií ÁNO ÁNO
     
Zablokovanie dverí a zámkov ÁNO ÁNO
Limit plnenia na zásah 40 EUR 60 EUR
Limit plnenia na materiál 20 EUR 30 EUR
     
Zásah špecialistu- zámočníka ÁNO ÁNO
     
Právna asistencia - limit plnenia NIE 100 EUR

Pozn.: klient má nárok na dva asistenčné zásahy za kalendárny rok

Typ produktu Mesačná sadzba Ročná sadzba
Asistenčné služby územná platnosť Slovensko BASIC 2,42 EUR 29,00 EUR
Asistenčné služby územná platnosť Slovensko TOP 4,08 EUR 49,00 EUR

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v zákonnej sadzbe.

Všeobecné podmienky zabezpečovanie služieb domácej asistencie klientom UNITED ASSISTANCE s.r.o. (ďalej len "Všeobecné podmienky")

sú záväznými pokynmi pre užívanie služieb spoločnosti UNITED ASSISTANCE s.r.o., so sídlom Bratislava, Tomášikova 50/B, PSČ 831 04, IČO: 46 243 020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 74607/B  (ďalej len "UA ") a stanovuje rozsah a podmienky ich poskytovania. Len pri ich dodržiavaní môže UA garantovať včasné a kvalitné zabezpečovanie svojich služieb

Článok 1.
Úvodné ustanovenie
1) Pre poskytovanie asistenčných služieb domácej asistencie (ďalej len "domácej asistencie" alebo "DA") platia príslušné ustanovenia zmluvy o zabezpečení asistenčných služieb (ďalej len "zmluva") a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k tomuto druhu asistenčných služieb.

2) Domáca asistencia je poskytovaná pre:

• domácnosti,
• rodinné domy,
• bytové alebo nebytové  jednotky
• bytové domy

Článok 2.
Právo na poskytnutie domácej asistencie

1) Právo na poskytnutie domácej asistencie vzniká v prípade núdzovej situácie.

2) Núdzová situáciou sa rozumie náhla a nepredvídateľná havária, porucha alebo obdobná udalosť, ktorá:
a) vyvoláva nebezpečenstvo vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody na majetku klienta, alebo inej závažnej ujmy hroziacej klientovi a súčasne
b) vyžaduje urýchlené zabezpečenie vykonanie prác v odbore inštalatér, kúrenár, plynár, elektrikár, zámočník, sklenár, maliar izieb a kominár (ďalej len "odborné práce").

3) Núdzovou situáciou sa rozumie aj zabuchnutie alebo mechanické zablokovanie vstupných dverí bytu, rodinného a bytového domu, ku ktorému je domáce asistencia poskytovaná (ďalej len "nehnuteľnosť"), alebo situácia, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov.
4) Podmienkou vzniku práva na poskytnutie domácej asistencie je, že núdzová situácia nastala:
a) v dobe trvania zmluvy ku ktorej je domáce asistencia poskytovaná, najskôr však v deň nadobudnutia účinnosti týchto zmluvných podmienok, a
b) v mieste uvedenom v zmluve na území Slovenskej republiky.

5) Osobou oprávnenou na využitie domácej asistencie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je uvedená v zmluve k ktorej je domáca asistencia poskytovaná (ďalej len "klient").
6) Predpokladom vzniku práva na poskytnutie domácej asistencie je, že klient uplatnil a preukázal právo na poskytnutie domácej asistencie spôsobom uvedeným v týchto zmluvných podmienkach.
7) Posúdenie naplnenia predpokladov vzniku núdzovej situácie a preukázanie práva na poskytnutie domácej asistencie vykonáva pracovník dispečingu.
8) Právo na poskytnutie domácej asistencie zaniká súčasne so zánikom zmluvy ku ktorej je poskytovaná.

Článok 3.
Rozsah domácej asistencie

1) V prípade vzniku núdzovej situácie má klient právo, aby UA, resp. jeho zmluvný partner:
a) zaistil vykonanie odborných prác potrebných na odstránenie núdzovej situácie a
b) nahradil účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním odborných prác uvedených v písm. a) v rozsahu nákladov na:
i) dopravu osoby vykonávajúcej odborné práce do miesta uvedeného v zmluve a späť,
ii) prácu osoby vykonávajúcej odborné práce, maximálne však do výšky nákladov na 120 minút práce,
iii) materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie, maximálne však do výšky 20 EUR.
2) V prípade zabuchnutia alebo mechanického zablokovania vstupných dverí do nehnuteľnosti alebo situácia, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov, uhradí UA účelne vynaložené náklady na otvorenie vstupných dverí do nehnuteľnosti a ich uvedenie do stavu, v ktorom sa nachádzali pred vznikom núdzovej situácie, maximálne však do výšky limitov uvedeného v cenníku, ktorý ako príloha č.2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3) Na úhradu nákladov uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 poskytne UA plnenie maximálne do výšky limitu plnenia, ktorý je 100 EUR, resp. 120 EUR (výška limitov je závislá na druhu asistenčnej karty alebo dohodnutého rozsahu asistenčných služieb) za jeden asistenčný zásah. Náklady spojené s asistenčným zásahom presahujúcej limit plnenia hradí poistený.
4) Za jeden asistenčný zásah sa považuje zabezpečenie výkonu odborných prác a úhrada nákladov spojených s ich vykonaním na základe jednej núdzové situácie alebo viac núdzových situácií, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisí.
5) Zo zmluvy má klient v priebehu jedného roka trvania zmluvy právo na dva asistenčné zásahy.
6) Ak spočíva núdzová situácia v zabuchnutí alebo mechanickom zablokovaní vstupných dverí do nehnuteľnosti, nevzniká klientovi nárok na poskytnutie domácej asistencie spočívajúcej v sprístupnení nehnuteľnosti, ak existujú pochybnosti o oprávnenosti k vstupu klienta do nehnuteľnosti.
7) Ak si núdzová situácia vyžiada osobitný odborný zásah (napr. hasičov, pracovníkov plynární, elektrární a pod), možno poskytnúť domácu asistenciu až po ukončení takéhoto osobitného odborného zásahu, ak núdzová situácia aj po jeho ukončení trvá.

8) Ak je to účelné a hospodárne, môže byť v prípade núdzovej situácie medzi klientom a pracovníkom dispečingu dohodnuté vykonanie odborných prác dodávateľom navrhnutým klientom. Z domácej asistencie budú v takom prípade uhradené účelne vynaložené náklady na poskytnutie odborných prác potrebných na odstránenie núdzovej situácie v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z týchto všeobecných podmienok.

Článok 4.
Rozsah právnej asistencie
Právna asistencia - bližšie informácie o rozsahu služieb sú uvedené nižšie, služby sú poskytnuté do výšky limitu


Rozsah služieb právnej asistencie
1) Právne informácie – telefonická služba – zahrňuje nižšie uvedené služby
•    Legislatíva a postup jednania pri styku s inštitúciami
•     Informácie o legislatíve a postupoch v danej oblasti
•     Informácie o občan vs. súd
•     Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami
2) Právnu asistenciu možno využiť v uvedených prípadoch
•    Spor o náhradu škody
•    Spotrebiteľské spory týkajúce sa vybavenia domácnosti
•    Spory týkajúce sa nájemných a podnájemných zmluv
•    Spory s dodavateľmi  služieb (energie, upratovanie, …)
•    Susedské spory
•    Spory týkajúce sa výpovedi z nájmu bytu alebo nebytových priestorov
•    Rozvodové konania a exekúci
3) Právna administratívna asistencia
•    Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešeniá
•    Zaistenie potrebných formulárov dokumentov alebo potvrzení
•    Zaistenie znaleckého posudku
•    Zaistenie právneho zastúpenia
•    Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
•    Vyhľadanie vzooru právního dokumentu, zmluvy alebo podanie a dodanie
•    klientovi
4) Právny informačný servis
•    Informácie, legislatíva, postup jednania, spôsoby riešenia pri exekúcii*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia pohľadávok vrátane postúpenia pohľadávok*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v rámci dedičného riadenia*
•    Informácie, legislatíva a postup jednania v prípade osobného bankrotu*
•    Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania*
•    Prevedenie monitoringu záväzku v bankových a nebankových inštitúciách a ostatných subjektoch*
•    Informácie, legislatíva a postup pri žiadostiach*
* jedná sa len o právny informačný servis; v uvedených bodoch sa neposkytujú advokátne služby

Právna asistencia zahrňuje poskytnutie všeobecných právnych informácii alebo kontaktu na advokáta a právne konzultácie zadarmo do zmluvného limitu.
 
Článok 5.
Výluky

1) Klientovi nevzniká právo na poskytnutie domácej asistencie v prípade núdzovej situácie vzniknutej následkom:
a) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajku, výluky, teroristických aktov (tj násilných rokovaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) vrátane chemickej a biologickej kontaminácie,
b) zásahu štátnej moci alebo verejnej správy,
c) pôsobenia jadrovej energie,
d) úmyselného konania klienta, osoby jemu blízkej alebo inej osoby z podnetu niektorého z nich,
e) požitia alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok poisteným, klientom alebo osobou im blízkou,
f) neoprávneného alebo neodborného zásahu vykonaného klientom alebo inou osobou bez príslušnej odbornej kvalifikácie so súhlasom klienta,
g) škôd vzniknutých v súvislosti s vykonávaním opráv alebo úprav,
h) trestného činu klienta alebo osoby jemu blízkej.

2) Klientovi nevzniká právo na poskytnutie domácej asistencie v prípade núdzovej situácie vzniknutej v spoločných priestoroch bytového domu, ak nie je v zmluve uvedené inak.

3) Klientovi ďalej nevzniká právo na zabezpečenie a úhradu nákladov na:
a) opravárenské, údržbárske, rekonštrukčné a podobné práce, ktoré nie sú nevyhnutné na odstránenie núdzovej situácie,
b) odstránenie núdzovej situácie vzniknuté v budovách vo výstavbe.

4) Na žiadosť klienta môže byť sprostredkované prevedenie remeselných prác aj v prípadoch, kedy došlo k vyčerpaniu maximálneho počtu pomocných zásahov v priebehu jedného roka trvania zmluvy. Náklady spojené s vykonaním remeselných prác hradí v tomto prípade v plnom rozsahu klient.
5) Ak bude vyžiadané poskytnutie domácej asistencie v prípade, keď nie sú splnené podmienky pre vznik práva na jej poskytnutie, je osoba, ktorá si jej poskytnutie vyžiadala, povinná uhradiť náklady s tým spojené.

Článok 6.
Postup pri uplatnení práva na poskytnutie domácej asistencie

1) Klient uplatní právo na poskytnutie domácej asistencie na telefónnom čísle: 18227 alebo 221 028 571 bez zbytočného odkladu po zistení núdzové situácie.

2) Pri uplatnení práva na poskytnutie domácej asistencie sa musia oznámiť nasledujúce informácie:
• meno, priezvisko a dátum narodenia volajúceho,
• číslo asistenčnej karty, prípadne meno, priezvisko a rodné číslo, alebo názov a IČ klienta,
• adresa miesta, kde došlo k vzniku núdzovej situácie,
• opis núdzové situácie (havárie, závady a pod) a ďalšie upresňujúce informácie potrebné na poskytnutie domácej asistencie,
• kontaktné telefónne číslo.
3) Pred začatím poskytovania domácej asistencie v mieste vzniku núdzovej situácie je klient povinný na výzvu osoby vykonávajúce odborné práce preukázať svoju totožnosť.

4) Ak spočíva núdzová situácia v zabuchnutiu alebo mechanickom zablokovaní vstupných dverí do nehnuteľnosti alebo situáciu, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov, je klient povinný na výzvu osoby vykonávajúcek odborné práce preukázať oprávnenie na vstup do nehnuteľnosti
5) UA neodpovídá za škodu způsobenou nevhodným, nesprávným nebo opožděným poskytnutím domácí asistence, pokud bylo způsobeno nesprávností, nepřesností nebo neúplností informací poskytnutých klientem  nebo nedostatkem součinnosti z jeho strany.
4) Ak spočíva núdzová situácia v zabuchnutiu alebo mechanickom zablokovaní vstupných dverí do nehnuteľnosti alebo situáciu, kedy sa nehnuteľnosť stane neprístupnou z dôvodu straty kľúčov, je klient povinný na výzvu osoby vykonávajúcej odborné práce preukázať oprávnenie na vstup do nehnuteľnosti.
5) UA nezodpovedá za škodu spôsobenú nevhodným, nesprávnym alebo oneskoreným poskytnutím domáce asistencie, ak bola spôsobená nesprávnosťou, nepresnosťou alebo neúplnosťou informácií poskytnutých klientom alebo nedostatkom súčinnosti z jeho strany

Článok 7.
Použitá terminológia

1) Partner - je podnikateľ zaisťuje asistenčné služby na základe platných zmlúv s UA. Partner je povinný pri zabezpečovaní asistenčných služieb dodržiavať platnú legislatívu v súvislosti z BOZP, a ďalšie súvisiace predpisy. Partner nesie plnú zodpovednosť za služby, ktoré poskytne, ďalej za prípadné vzniknuté škody a je tiež povinný riešiť reklamácie ak súvisia s poskytnutou službou.
2) Núdzová situácia - rozumie sa náhla a nepredvídateľná havária, porucha alebo obdobná udalosť, ktorá:
a) vyvoláva nebezpečenstvo vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody na majetku klienta a súčasne
b) vyžaduje urýchlené zabezpečenie vykonanie prác v odbore, ktoré partner poskytuje podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy (ďalej len "odborné práce").
3) Klient - oprávnená osoba na využitie domácej asistencie, jedná sa fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní asistenčných služieb domáce asistencie so spoločnosťou UNITED ASSISTANCE  s.r.o.(ďalej len "klient").
4) Asistenčný zásah - zabezpečenie výkonu remeselníckych prác a úhrada nákladov spojených s ich vykonaním na základe jednej núdzové situácie alebo viac núdzových situácií, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisia.
5) Dispečing UNITED ASSISTANCE - pracovisko, prostredníctvom ktorého klient telefonicky uplatňuje a preukazuje právo na poskytnutie domácej asistencie.
6) Byt - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na bývanie.
7) Bytový dom - budova, v ktorej sa nachádzajú viac ako štyri samostatné byty alebo nebytové priestory.
8) Nebytový priestor - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvá bytu alebo príslušenstvá nebytového priestoru ani spoločné priestory bytového domu.
9) Spoločné priestory bytového domu - sú časti bytového domu určené pre spoločné užívanie (napr. spoločné chodby, pivnice, pôdy, schodisko, výťahy, kočikárne, terasy, garáže a pod).
10) Strata kľúčov je stav, keď poistený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť užívania kľúča. Stratou kľúčov sa rozumie aj ich odcudzenie.

Článok 8.
Záznam a ochrana osobných údajov

1) Klient UA využitím služieb dispečingu UA udeľuje súhlas k tomu, aby z telefonických hovorov uskutočnených v rámci využívania služieb medzi ním a dispečingom UA bol vyhotovený zvukový záznam a tento záznam bol v súlade s týmito všeobecnými podmienkami použitý v prípade oprávnených reklamácií služieb a uplatnení záujmu zmluvných strán.


2) Vzhľadom k charakteru zabezpečovaných služieb klient udeľuje svoj súhlas, a to na dobu neurčitú s poskytnutím mena, priezviska, bydliska a ďalších údajov v zmysle zákona č 101/2000 Z. ., as ich spracovaním v zmysle tohto zákona, za účelom, aby klient UA prostredníctvom dispečingu UA mohol vstúpiť do rokovania o zabezpečení primeraných služieb UA, ďalej k tomu, aby pri zabezpečovaní služieb UA mohlo byť overené, že sú zabezpečované subjektu, ktorý ich prostredníctvom dispečingu UA objednal. Oznámenie a spracovanie vyššie uvedených údajov je tiež nevyhnutné pre ochranu práv UA, najmä pre uplatnenie práva na úhradu za zaistené služby.

3) UA prehlasuje, že všetky jej poskytnuté údaje bude spracovávať, uchovávať a používať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a v súlade s právom klienta UA na ochranu jeho súkromného a osobného života, a len za účelom (i) riadneho zabezpečovanie služieb UA klientovi, (ii) plnenia zákonných povinností UA, (iii) spracovávanie a administrácia služieb UA, doručovanie písomností a korešpondencie, (iv) marketingové a štatistické analýzy a prieskumy (v) archivácia a analytické účely UA, okrem iného pre hodnotenie a optimalizáciu kvality poskytovaných služieb a spokojnosti klientov a (vi) na zabezpečenie refundácie prípadných nedoplatkov a dlžných pohľadávok.

4) Poskytnuté osobné údaje budú sprístupnené len (i) subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov a za podmienok stanovených v uvedených predpisoch a (ii) subjektom, ktoré s UA tvoria podnikateľskú alebo obchodnú skupinu, a to predovšetkým dcérskym spoločnostiam a/alebo materským spoločnostiam a subjektom UA, a ďalej subjektom, ktoré sú dcérskymi a/alebo materskými spoločnosťami týchto subjektov. UA sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov (ochrana pred neoprávneným alebo náhodným prístupom k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu osobných údajov). Klient UA súhlasí, že ním poskytnuté údaje môžu byť odovzdané tretím subjektov a/alebo zmluvným partnerom UA ako tzv. spracovateľom osobných údajov, a to ad hoc pre konkrétny úkon v prospech klienta a na účely uvedené v odseku 8.3 vyššie vždy na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorú UA uzatvára s tretím subjektom podľa zákona o ochrane osobných údajov.


CA tímto informuje klienta, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i  právo na podání vysvětlení a na neprodlené odstranění případného závadného stavu (je-li jeho žádost shledána jako oprávněná), který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Nevyhoví-li CA žádosti klienta podle předcházející věty, má klient právo obrátit se přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí údajů klientem je dobrovolné, je však podmínkou uzavření smlouvy o poskytování asistenčních služeb.Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klientovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

UA týmto informuje klienta, že má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj právo na podanie vysvetlenia a na bezodkladné odstránenie prípadného závadného stavu (ak je jeho žiadosť uznaná ako oprávnená), ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom. Ak nevyhovie UA žiadosti klienta podľa predchádzajúcej vety, má klient právo obrátiť sa priamo na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. Poskytnutie údajov klientom je dobrovoľné, je však podmienkou uzavretia zmluvy o poskytovaní asistenčných služeb. Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov klientovi iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jej nároku podľa Občianskeho zákonníka.

Článok 9.
Kontaktné údaje

Budeme radi, ak Vaše poznatky so službami UA oznámite telefonicky alebo písomne na adresu sídla UNITED ASSISTANCE s.r.o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  UA stále prispôsobuje svoju činnosť potrebám a požiadavkám klientov tak, aby zaisťovala výhodné komplexné služby domácej asistencie prinášajúcej pohodlie a pomoc v prípade núdzových situácií. V tomto zmysle sa UA nevyhne potrebným úpravám a zmenám, ktoré sa týkajú predovšetkým doplňovania a rozširovania služieb, aktuálnych informácií o službách UA. Všetky aktuálne informácie o službách UA sú dostupné na www.unitedasistance.com .


Článok 10.
Platby a omeškania s platbou
V prípade omeškania klienta s úhradou akejkoľvek platby, je poskytovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania do zaplatenia.
Poskytovateľ je oprávnený klientovi vyúčtovať a klient je povinný na základe tohto vyúčtovania uhradiť poskytovateľovi poplatok za každú realizovanú písomnú upomienku vo výške 10 EUR, za prvú upomienku a poplatok vo výške 25 EUR v prípade druhej a každej ďalšej upomienky.
Povinnosť klienta platiť zmluvnú pokutu nemá vplyv na právo poskytovateľa požadovať náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokuty.

 
Článok 11.
Záverečné ustanovenie

1) Všetka korešpondencia bude zasielaná na doručovacie adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy alebo elektronickou formou na uvedenú mailovú adresu. V prípade zmien doručovacích údajov či mailovej adresy sa zmluvné strany dohodli na lehote 14 dní, kedy musí príslušná strana preukázateľným spôsobom písomne oznámiť zmenu týchto údajov druhej strane. Ak je prevzatie korešpondencie odmietnuté, považuje sa za doručenú dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neprevezme korešpondenciu, považuje sa za dátum doručenia 7 deň odo dňa odoslania. V prípade vrátenia korešpondencie poštou, po uplynutí lehoty na prevzatie stanovenej predpisom pre držiteľa poštovej licencie, je dňom doručenia písomností posledný deň stanovenej lehoty, ak niektorá zo zmluvných strán nepredloží potvrdenie od príslušného prevádzkovateľa zásielkových služieb (pošta, DHL, TNT, DPD a pod) z ktorého bude vyplývať iný deň prevzatia. Zmluvné strany súhlasia s možnosti zasielania korešpondencie elektronickou poštou.

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že spor nebude vyriešený dohodou, bude riešený u miestne príslušného súdu Slovenskej republiky.

3) Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4) Využívanie asistenčných služieb možno nárokovať opakovane maximálne však 2 x za obdobie 12 mesiacov.
5) Poskytnutie asistenčných služieb je možné nárokovať výhradne prostredníctvom spoločnosti
UNITED ASSISTANCE s.r.o. a to na základe telefonickej žiadosti oprávnenej osoby na telefónnom čísle 18227 a +421 221 028 571.
V prípade požiadavky je oprávnená osoba na mieste zásahu povinná potvrdiť na zákazkovom liste predloženým partnerom, eventuálne na vystavenom daňovom doklade rozsah a cenu vykonanej služby.
Ak si majiteľ karty UA dojedná sám zabezpečenie služieb iným ako stanoveným spôsobom, nemôže u UA vyžadovať poskytnutie žiadnych výhod a zliav.

Toto znenie "Všeobecných podmienok pre zabezpečovanie služieb klientom UNITED ASSISTANCE  s.r.o." nadobúda účinnosť a platnosť dňom 1.1.2013.


     
Ing.Radim Hovjacký
konaťel

Všeobecné podmienky zabezpečovania služieb klientom UNITED ASSISTANCE s.r.o. – cestná asistencia

(ďalej iba "Všeobecné podmienky")

sú záväznými pokynmi pre užívanie služieb spoločnosti UNITED ASSISTANCE s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČ: 46 243 020, zapísanej v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd v Bratislave, oddiel Sro, vložka 74607/B (ďalej iba „UA“) a stanovujú rozsah a podmienky ich poskytovania. Iba pri ich dodržiavaní môže UA garantovať včasné a kvalitné zabezpečovanie svojich služieb.

1.    Zameranie činnosti UA

1.1.    UA zabezpečuje služby motoristickej verejnosti, a to vlastnými prostriedkami alebo formou sprostredkovania služieb u zmluvných partnerov alebo ich ad hoc dojednaním za účelom poskytnutia služieb klientovi UA. Ak nie je výslovne uvedené inak, službami UA sa rozumejú služby zabezpečované na území SR a na území Európskej únie s výnimkou územia Cypru a Malty. Klientom UA sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využije služieb poskytovaných UA.

2.    Karta UA

2.1.     UA vydáva rôzne typy kariet, na ktoré poskytuje ich majiteľom zľavy a výhody. Karty môžu byť vydávané aj ako spoločný produkt UA a ich zmluvných partnerov (v tomto prípade môžu mať karty podobu špeciálneho dokladu a to aj dokladu v elektronickej forme vydávaného partnerom UA). Podmienky pre zabezpečovanie služieb a rozsah poskytovaných zliav sú vždy dané týmito "Všeobecnými podmienkami" a podmienkami vzťahujúcimi sa k jednotlivým typom kariet UA.

2.2.     Vyradenia a obmedzenia z poskytovania asistenčných služieb
Poskytované služby, limity plnenia a popr. zľavy na služby UA, ak u jednotlivých typov kariet nie je uvedené inak., sa nevzťahujú na:
•    vozidlá nad 3,5 ton celkovej hmotnosti
•    vozidlá nad 9 miest pre prepravované osoby (vrátanie vodiča)
•    pripojené vozidlá
•    obytné prívesy, návesy
•    odstraňovanie nedostatkov v povinnej výbave vozidla
•    opakované odstraňovanie rovnakého druhu poruchy (napr. opakované uvádzanie vozidla do prevádzky z dôvodu pokazenej batérie apod.) alebo rôznych porúch v priebehu krátkeho časového intervalu
•    úkony zahŕňajúce systematickú údržbu vozidiel (periodickú alebo inú), technické prehliadky, inštalácie dodatkových zariadení
•    práce vykonávané v servisoch a opravovniach
•    ďalej môže UA odmietnuť servisný zásah, ak by mal byť urobený do vzdialenosti 10 km od trvalého bydliska klienta UA alebo by bol servisný zásah nutný v súvislosti s živelnou udalosťou, teroristickým aktom či občianskymi nepokojmi
•    UA môže odmietnuť servisné úkony na vozidlách, ktoré nespĺňajú podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách
•    UA môže odmietnuť servisné úkony na vozidle v prípade, ak by bol ohrozený majetok UA či tretích osôb

2.3    Asistenčný zásah bude vždy poskytnutý iba a len klientovi (alebo osobe blízkej), ktorý sa preukáže asistenčnou kartou alebo špeciálnym dokladom alebo bude jeho nárok overený prostredníctvom dispečingu poskytovateľa na základe zistených informácií o vozidle, k UA môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť servisný zásah aj inému vozidlu, ktoré riadi držiteľ karty. Mechanik asistenčného vozidla UA či tretia osoba bude kontrolovať iba platnosť karty a overenie k akému vozidlu sa karta vzťahuje. V prípade nejasností bude kontaktovať dispečera UA za účelom odsúhlasenia nároku na poskytnutie asistenčných služieb. Majiteľ karty na požiadanie predloží mechanikovi asistenčného vozidla či tretej osobe súčasne doklad totožnosti (OP, vodičský preukaz, cestovný pas), za účelom overenia nároku na poskytnutie asistenčných služieb.

2.4    Ak je klient UA majiteľom viacerých typov platných kariet UA, výška zliav pripadajúcich na jednotlivé karty sa nepripočítava. U kariet vydávaných s partnermi UA môžu platiť odlišnosti.

2.5.     Vo výnimočných prípadoch bude klientovi služba poskytnutá aj bez predloženia vydanej asistenčnej karty alebo špeciálneho dokladu, ale iba pri splnení podmienky overenia nároku na poskytnutie služby (databáza poskytovateľa, popr. telefonický dotaz).

2.6    V prípade zmeny EČV vozidla alebo v prípade straty karty UA zašlite písomne svoju požiadavku na výmenu karty na adresu UA takto:
    a) pri zmene EČV vozidla – zašlite pôvodnú kartu UA a bude Vám vystavená nová karta s novou EČV a pôvodnou dobou platnosti.
    b) pri strate karty UA – bude vystavená nová karta s pôvodnou platnosťou a EČV a pôvodným menom. V tomto prípade bude UA požadovať poplatok za vydanie a doručenie novej karty vo výške 20 ,-EUR. Kartu zašleme poštou doporučenou zásielkou po uhradení vyššie uvedeného poplatku.

2.7.     UA nie je povinná poskytnúť službu v dobe keď klient nedisponuje kartou alebo iným spôsobom nepreukáže nárok na poskytnutie asistenčných služieb. U kariet vydávaných partnermi UA môžu platiť odlišnosti.

3.    Asistenčné služby UA

3.1.     Klientom zabezpečuje UA asistenčné služby v spolupráci so svojimi partnermi na území Slovenskej republiky a štátov európskej únie s výnimkou Cypru a Malty
3.2.     UA je oprávnená odmietnuť zabezpečenie služieb v situáciách, kedy jej v tom bránia mimoriadne udalosti v mieste alebo na trase zásahu (napr. živelná pohroma, vojnový stav v zahraničí apod.) alebo keď majiteľ karty nepodá dostatočné informácie potrebné pre zabezpečenie pomoci.

3.3.     Pri zabezpečovaní asistenčných služieb má mechanik asistenčného vozidla právo kontrolovať EČV vozidla, platobnú kartu, kartu UA aj totožnosť klienta podľa dokladu s fotografiou.

4.    Použitá terminológia a výklad pojmov

4.1.    Zmluvný partner – je podnikateľ, ktorý zabezpečuje asistenčné služby na základe platných zmlúv s UA. Zmluvný partner je povinný pri zabezpečovaní asistenčnej služby dodržovať platnú legislatívu v súvislosti s BOZP, prevádzkou na pozemných komunikáciách a ďalšie súvisiace predpisy. Zmluvný partner nesie plnú zodpovednosť za služby, ktoré poskytne (cestná technická asistencia, odťahové služby), ďalej za prípadné vzniknuté poškodenie vozidla klienta a je taktiež povinný riešiť reklamácie ak súvisia s poskytnutou službou.

4.2.    Porucha vozidla je situácia, kedy sa vozidlo stane nespôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách v nadväznosti na príslušnú legislatívu, a to najmä z dôvodu opotrebenia, poškodenia súčiastok vozidla v dôsledku únavy materiálu, chybného servisného zásahu alebo ich vlastnej funkcie.

4.3.    Asistenčná služba – služba poskytnutá prostredníctvom zmluvného partnera UA v núdzových situáciách (porucha, nehoda vozidla) na pozemných komunikáciách v SR a v štátoch Európskej Únie. Asistenčnou službou môže byť pomoc cestnej technickej asistencie alebo odťahovej služby. Ak je to technicky možné, mechanik na mieste uvedie do prevádzky vozidlo tak, aby klient mohol s vozidlom pokračovať v ceste, prípadne dôjsť do najbližšieho servisu. Rozsah vykonaných asistenčných služieb na mieste nehody alebo poruchy je určený najmä tým, že na ceste nie je možné robiť také práce, ktoré svojím charakterom vyžadujú ich vykonanie v servise alebo sú v rozpore s platnými predpismi a zákonnými normami v SR aj v zahraničí či pokynmi výrobcu či s obecnými zvyklosťami.

4.4.    Cestná technická asistencia – súbor pracovných úkonov urobených mechanikom na vozidle klienta v nadväznosti na miesto, kde je služba poskytnutá a na typ poruchy. Vykonané úkony by mali klientovi umožniť ďalej pokračovať v ceste, popr. sa dopraviť do najbližšieho servisu (najbližšieho zmluvného servisu v danej lokalite).

4.5.    Odťahová služba – súbor úkonov súvisiacich s odtiahnutím nepojazdného vozidla podľa pokynov dispečera UA pomocou špeciálnej odťahovej techniky.

4.6.    Zbytočný výjazd – situácia, kedy zmluvný partner vyjde na miesto určené dispečerom UA za účelom poskytnutia asistenčnej služby a nastane situácia, že klient požiada dispečera UA o zrušenie zásahu alebo v prípade, že zmluvný partner klienta na nahlásenom mieste nenájde (klient už nahlásené miesto opustil).

4.7.    Núdzový stav – núdzovým stavom je situácia, kedy dôjde na vozidle k poruche alebo nehode.

4.8.    Nehoda vozidla je situácia, kedy sa vozidlo stane nepojazdným alebo nespôsobilým prevádzky na pozemných komunikáciách v nadväznosti na príslušnú legislatívu z dôvodu pôsobenia vonkajšej sily (náraz, stret vozidiel).

4.9.    Vyslobodenie vozidla – súbor úkonov súvisiaci s presunom poškodeného vozidla z miesta ležiaceho mimo pozemnú komunikáciu na pozemnú komunikáciu alebo na miesto, kde je možné urobiť opravu alebo naloženie na špeciálnu odťahovú techniku.

4.10.    Neštandardné (zložité) naloženie – ide o situáciu, kedy je bežný úkon nakladania vozidla skomplikovaný rozsahom poškodenia vozidla (vozidlo je na streche alebo bez kolies), jeho zakliesnením do prekážky (strom, stĺp, iné vozidlo apod.) alebo poveternostnými vplyvmi (premáčaná pôda, sneh, ľad apod.). Za neštandardné naloženie sa nepovažuje úkon urobený pomocou hydraulickej ruky.

4.11.    Uschovanie vozidla – uskladnenie nepojazdného alebo poškodeného vozidla na zabezpečenom mieste (voľná plocha, garáž).

4.12.     Zabezpečenie opravy vozidla – zabezpečenie opravy v sieti zmluvných servisov.

4.13.    Zapožičanie náhradného vozidla – opravu hradí poisťovňa/oprava v zmluvnom servise – pri splnení podmienok poistiteľa alebo spoločnosti UA je vozidlo zapožičané klientovi zdarma. V ostatných prípadoch za cenu uvedenú v cenníku.

4.14.     Pristavenie náhradného vozidla - pristavenie vozidla na miesto poruchy alebo nehody.

4.15.     Zabezpečenie ubytovania - sprostredkovanie ubytovania v prípade potreby.

4.16.     Vybavenie poistnej udalosti - poškodený/vinník – komunikácia s poistiteľom.

4.17.     Náhradné ubytovanie – úhrada ubytovania do výšky limitu.

4.18.    Predanie odkazu (správy) osobe blízkej pomocou dispečingu – zabezpečenie komunikácie prostredníctvom dispečingu.

4.19.    Právna asistencia – bližšie informácie o rozsahu služieb sú uvedené nižšie, služby sú poskytnuté do výšky limitu


Rozsah služieb právna asistencia

1)    Právne informácie – telefonická služba – zahŕňa nižšie uvedené služby


1.1    Legislatíva a postup konania pri styku s inštitúciami
1.2    Informácie o legislatíve a postupoch danej oblasti
1.3    Informácie o občan vs. súd
1.4    Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami

2)    Právne administratívna asistencia

2.1    Vyhľadanie podobného prípadu a informácie o spôsoboch jeho riešenia
2.2    Zabezpečenie potrebných formulárov, dokumentov alebo potvrdení
2.3    Zabezpečenie znaleckého posudku
2.4    Zabezpečenie právneho zastúpenia
2.5    Praktické rady o postupoch riešenia neštandardných situácií
2.6    Vyhľadanie vzoru právneho dokumentu, zmluvy alebo podania a dodania klientovi

3)    Právna asistencia – platí v nižšie uvedených prípadoch

3.1    Správne konanie po dopravnej nehode
3.2    Trestné konanie po dopravnej nehode vozidla
3.3    Správne alebo trestné konanie v súvislosti s prevádzkou vozidla
3.4    Nárok na náhradu škody vzniknutej na vozidle
3.5    STK – spor v súvislosti s kontrolou vozidla
3.6    Spor z iného poistenia vozidla

4)Právny informačný servis

4.1             Informácie, legislatíva, postup jednania, spôsoby riešenia pri exekúcii *
4.2             Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia pohľadávok vrátane postúpenia pohľadávok *
4.3             Informácie, legislatíva a postup jednania v rámci dedičného konania *
4.4             Informácie, legislatíva a postup jednania v prípade osobného bankrotu *
4.5.            Informácie, legislatíva, postup jednania a spôsoby riešenia rozhodcovského konania *
4.6             Prevedenie monitoringu záväzku v bankovných a nebankových inštitúciách a ostatných  subjektoch *
4.7             Informácie, legislativa a postup při žiadostiach*

* Jedná sa len o právny informačný servis. V uvedených bodoch sa neposkytujú Advokátne služby.
Právna asistencia zahrňuje poskytnutie všeobecných právnych informácii alebo kontaktu na advokáta a právne konzultácie zadarmo do zmluvného limitu.

5.    Dispečing UA

5.1.    Všetky služby UA budú poskytnuté výhradne prostredníctvom dispečingu UA na jednotnom telefónnom čísle +421 18227 nebo zo zahraničia na telefónnom čísle +421 (0)221 028 571 spôsobom a postupom, ktorý je stanovený týmito "Všeobecnými podmienkami“. Pre prípad technických problémov (klient sa nemôže dovolať) s jednotným telefónnym číslom je možné využiť aj telefónne číslo +421 902 172 307.

5.2.    V prípade, že potrebujete využiť asistenčnú službu UA, postupujte nasledovne:

1. spojte sa s dispečingom UA, ktorý pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po dobu  365 dní v roku pri volaní zo SR aj zahraničia. Pri volaní zo SR použite jednotné telefónne číslo+421 18227. Zo zahraničia použite telefónnu linku: (+ alebo 00) 421 902 172 307 nebo 421 (0)221 028 571.


2. dispečérovi UA oznámte:

•    čo sa Vám stalo
•    kde sa presne nachádzate a z ktorého tel. čísla voláte (aktuálne spojenie na Vás)
•    číslo karty UA, ak voláte zo zahraničia, tak číslo svojho cestovného pasu, svoje meno, adresu – miesto trvalého bydliska v SR
•    výrobcu, typ vozidla, jeho farbu a EČV (VIN)
•    spôsob uhradenia služby

3. dispečer na základe Vašich informácií odborne rozhodne o vyslaní najbližšieho asistenčného vozidla alebo odťahového vozidla zmluvného partnera UA. Dispečer taktiež v prípade potreby a v súvislosti s núdzovou situáciou zabezpečí náhradné vozidlo, ubytovanie a ďalšie požadované služby.


6. Vyúčtovanie a platba asistenčných služieb alebo odtiahnutia vozidla

6.1    Cenník služieb predloží mechanik na vyžiadanie. Cena asistenčnej služby zahŕňa prácu pri uvedení do prevádzky vozidla, pracovný čas je počítaný od doby príjazdu vozidla UA ku klientovi. Použité náhradné diely sú účtované samostatne a platené klientom vždy v hotovosti. Kilometre dojazdu –  účtuje sa cena za každý kilometer dojazdu k zákazníkovi a naspäť. Jazda na želanie klienta (pre náhradné diely, do hotelu, pre náhradné vozidlo atp.) sa účtuje taktiež tam aj späť.

6.2    Cena odtiahnutia zahŕňa cenu za každý kilometer dojazdu ku klientovi a späť vrátane naloženia a zloženia vozidla. Cena odtiahnutia nad uvedený limit sa riadi cenníkom jednotlivej odťahovej služby (zmluvného partnera). Ceny môžu byť kalkulované podľa hodinovej sadzby alebo sadzby za kilometer. Potrebné informácie podá dispečer UA.

6.3    Po skončení práce mechanik vystaví klientovi doklad, na ktorom vyčísli cenu za vykonané služby a za použitý materiál. Pri použití karty UA po overení platnosti odráta služby poskytnuté zdarma, popr. výšku poskytnutej zľavy, ktorú odráta od celkovej ceny. Z vystaveného dokladu budú odrátané zľavy do výšky limitu uvedeného v cenníku viď. Príloha č. 2. Klient nasledovne účtenku podpíše a obdrží jeden jej výtlačok. Na mieste uhradí vyrátanú cenu. V prípade, že cena za poskytnuté služby bude do výšky limitu v cenníku, bude služba klientovi poskytnutá bez úhrady z jeho strany.

6.4    Sprostredkovateľský poplatok je poplatok za sprostredkovanie služby dispečermi UA. Majitelia kariet UA majú túto službu zdarma.

7.    Odlišnosti pri zabezpečovaní asistenčných služieb UA v zahraničí

7.1.    Dispečer na základe informácií klienta UA a po dohode s ním zabezpečí potrebné služby – rozhodne o riešení núdzovej situácie. Pred zahájením zásahu, dispečer UA konzultuje a odsúhlasí s klientom UA orientačnú cenu služby určenú podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu zmluvy (ďalej len „Cenník"). Na základe predbežne stanovenej ceny s držiteľom karty UA dohodne spôsob zloženia garancie (podľa nasledujúceho bodu) a nasledovne overí jej zloženie. Finančná garancia nie je vyžadovaná v prípade použitia karty UA, kedy predbežne stanovená cena služby neprevyšuje výšku zľavy. To isté urobí ak pri zásahu vznikne potreba ďalších, predtým nepredpokladaných prác. Prípadné pokyny a požiadavky pri zabezpečovaní pomoci môže klient UA vydávať iba prostredníctvom centrálneho dispečingu UA - iný postup nie je akceptovaný.

7.2.     Zloženie garancie úhrady je možné po dohode s dispečerom UA urobiť buď zložením zálohovej hotovosti alebo prostredníctvom niektorej z platobných kariet, ktoré akceptuje UA. Služba bude zorganizovaná len vtedy, ak sa potvrdí, že platba v prospech UA bude prevedená, predložením originálnej časti zloženky prijatej poštovným úradom. Zložením hotovosti na dispečingu spoločnosti UA alebo na najbližšom partnerskom mieste (určí dispečer UA).
7.3.    Vyúčtovanie asistenčných služieb zabezpečovaných v zahraničí: UA vyúčtuje klientovi náklady za zabezpečenú službu, ktoré budú zahŕňať cenu služby navýšenú koeficientom 1,05, cenu prípadne použitých náhradných dielov a materiálu, bankové poplatky, ktoré sú v súvislosti so zabezpečením služby účtované, manipulačný poplatok, ktorý si účtujú zahraničné tretie osoby a odrátanie vopred zloženej finančnej garancie. V prípade použitia karty UA bude cena služby znížená o zľavu uvedenú v cenníku. V prípade zrušenia objednávky klientom UA uhradí klient už preukázateľne realizované náklady. Ak bola cena zabezpečenej služby klientom UA preukázateľne uhradená čiastočne na mieste (napr. v hotovosti), bude príslušná čiastka vo vyúčtovaní uvedená.

7.4.    UA službu vyúčtuje a vyúčtovanie zašle do 60 dní od dátumu zásahu na adresu klienta UA. Lehota splatnosti vyúčtovania činí 30 dní. Platba za službu môže byť uhradená prostredníctvom platobnej karty, v hotovosti, prípadne bankovým príkazom.

8.    Záznam a ochrana osobných údajov

8.1.       Klient UA využitím služieb dispečingu UA udeľuje súhlas k tomu, aby z telefonických  hovorov uskutočnených v rámci využívania služieb medzi ním a dispečingom UA bol robený zvukový záznam a tento záznam bol v súlade s týmito všeobecnými podmienkami použitý v prípade oprávnených reklamácií služieb a pri uplatnení záujmu zmluvných strán.
8.2.     Vzhľadom k charakteru zabezpečovaných služieb klient udeľuje svoj súhlas, a to na dobu zjednaného trvania služby, event. doby nutnej k vyriešeniu už zahájeného zabezpečenia služby, ak toto vyriešenie prekročilo dobu zjednanú, s poskytnutím mena, priezviska, bydliska, typu vozidla, jeho farby a EČV, poprípade ďalších údajov o vozidle a ďalších údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskôr prijatých predpisov, a s ich spracovaním v zmysle tohto zákona, za účelom, aby klient UA prostredníctvom dispečingu UA mohol vstúpiť do rokovania o zabezpečení zodpovedajúcich služieb UA, ďalej k tomu, aby pri zabezpečovaní služieb UA mohlo byť overené, že sú zabezpečované subjektu, ktorý si ich prostredníctvom dispečingu UA objednal a to aj do akýchkoľvek štátov, na území ktorých UA poskytuje klientovi asistenčné služby bez ohľadu na úroveň ochrany osobných údajov v týchto krajinách. Oznámenie a spracovanie vyššie uvedených údajov je taktiež nevyhnutné pre ochranu práv UA, najmä pre uplatnenie práva na úhradu za zabezpečenie služby.
8.3.     UA vyhlasuje, že všetky jej poskytnuté údaje bude spracovávať, uchovávať a používať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskôr prijatých predpisov, a v súlade s právom klienta UA na ochranu jeho súkromného a osobného života, a iba za účelom (i) riadneho zabezpečovania služieb UA klientovi, (ii) plnenia zákonných povinností UA, (iii) spracovávania a administrácie služieb UA, doručovania písomností a korešpondencie, (iv) marketingovej a štatistickej analýzy a prieskumy (v) archivácie a analytické účely UA, mimo iné pre hodnotenie a optimalizáciu kvality poskytovaných služieb a spokojnosti klientov a (vi) k zabezpečeniu vymáhania prípadných nedoplatkov a dlžných pohľadávok.
8.4    Poskytnuté osobné údaje budú sprístupnené iba (i) subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov a za podmienok stanovených takými predpismi a (ii) subjektom, ktoré so UA tvoria podnikateľskú alebo obchodnú skupinu, a to predovšetkým dcérskym spoločnostiam alebo materským spoločnostiam a subjektom UA, a ďalej subjektom, ktoré sú dcérskymi alebo materskými spoločnosťami týchto subjektov a zmluvným partnerom, ktorí poskytujú služby vyžiadané klientom. UA sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné opatrenia pre zabezpečenie ochrany osobných údajov (ochrana pred neoprávneným alebo náhodným prístupom k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov). Klient UA súhlasí, že ním poskytnuté údaje môžu byť odovzdané tretím subjektom alebo zmluvným partnerom UA tzv. spracovateľom osobných údajov, a to ad hoc pre konkrétny úkon v prospech klienta a k účelom uvedených v ods. 8.3 vyššie vždy na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorú UA uzatvára s tretím subjektom podľa zákona o ochrane osobných údajov. Klient súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov podľa čl. 8.3 a 8.4 aj do zahraničia.
8.5    UA týmto informuje klienta, že má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako i právo na podanie vysvetlenia a na bezodkladné odstránenie prípadného závadného stavu (ak je jeho žiadosť uznaná ako oprávnená), ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom. Ak nevyhovie UA žiadosti klienta podľa predchádzajúcej vety, má klient právo obrátiť sa priamo na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. Poskytnutie údajov klientom je dobrovoľné, je však podmienkou uzavretia zmluvy o poskytovaní asistenčných služieb. Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov klientovi iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní iného nároku podľa občianskeho zákonníka.
9.    Kontaktné údaje

Budeme radi, ak Vaše poznatky so službami UA oznámite alebo napíšete na adresu sídla UNITED ASSISTANCE s.r.o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava , Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. UA stále prispôsobuje svoju činnosť potrebám a požiadavkám motoristov tak, aby zabezpečovala výhodné komplexné motoristické služby prinášajúce pohodlie pri každodenných cestách alebo pomoc v prípade núdzových situácií. V tomto zmysle sa UA nevyhne potrebným úpravám a zmenám, ktoré sa týkajú predovšetkým doplňovania a rozširovania služieb, aktuálnych informácií o službách UA. Všetky aktuálne informácie o službách UA sú dostupné na www.unitedassistance.com

10.    Platby a omeškanie s platbou

10.1    V prípade omeškania klienta s úhradou akejkoľvek platby, je poskytovateľ oprávnený požadovať po klientovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania do zaplatenia.

10.2     Poskytovateľ je oprávnený klientovi vyúčtovať a klient je povinný na základe tohto vyúčtovania uhradiť poskytovateľovi poplatok za každú realizovanú písomnú upomienku vo výške 10,- EUR za prvú upomienku a poplatok vo výške 25,- EUR v prípade druhej a každej ďalšej upomienky.

10.3    Povinnosť klienta platiť zmluvnú pokutu nemá vplyv na právo poskytovateľa požadovať náhradu škody v plnej výške vedľa zmluvnej pokuty.

11    Záverečné ustanovenia
11.1    Všetky korešpondencie budú zasielané na doručovaciu adresu zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy alebo elektronickou formou na uvedenú mailovú adresu. V prípade zmien doručovacích údajov či mailovej adresy sa zmluvné strany dohodli na lehote 14 dní, keď musí príslušná strana preukázateľným spôsobom písomne oznámiť zmenu týchto údajov druhej strane. Ak je prevzatie korešpondencie odmietnuté, považuje sa za doručenú dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neprevezme korešpondenciu, považuje sa za dátum doručenia 7. deň odo dňa odoslania. V prípade vrátenia korešpondencie poštou, po uplynutí lehoty po prevzatí stanovenej predpisom pre držiteľa poštovnej licencie, je dňom doručenia písomností posledný deň stanovenej lehoty, ak niektorá zo zmluvných strán nepredloží potvrdenie od príslušného poskytovateľa zásielkových služieb (pošta, DHL, TNT, DPD, a pod.) z ktorého bude vyplývať iný deň prevzatia. Zmluvné strany súhlasia s možnosťou zasielania korešpondencie elektronickou poštou.

11.2    Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že spor nebude vyriešený dohodou, bude riešený u miestne príslušného súdu Slovenskej republiky.

11.3    Ak je alebo sa stane, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktorá     zostáva platná a účinná. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné/neúčinné novým ustanovením     platným/účinným, ktoré najlepšie odpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného/neúčinného. Do tejto doby     platí odpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.4    Využívanie asistenčných služieb v prípade nepojazdnosti vozidla v dôsledku havárie možno nárokovať opakovane po celú dobu platnosti zmluvy. V     prípade poruchy vozidla možno poskytnutie asistenčných služieb nárokovať maximálne 2 x za obdobie 12 mesiacov.

11.5    Poskytnutie asistenčných služieb možno nárokovať výhradne prostredníctvom spoločnosti UNITED
    ASSISTANCE s.r.o. a to na základe telefonickej žiadosti oprávnenej osoby na telefónnom čísle 18227 pri volaní z
    tuzemska a +421 221 028 571 pri volaní zo zahraničia.

11.6    V prípade požiadavky je oprávnená osoba na mieste zásahu povinná potvrdiť na zákazkovom liste predloženým partnerom, eventuálne na     vystavenom daňovom doklade rozsah a cenu vykonanej služby.


11.7    Pokiaľ si majiteľ karty UA zjedná sám zaistenie asistenčných služieb iným než stanoveným spôsobom, nemôže u UA vyžadovať poskytnutie žiadnych výhod a zliav.

11.8    Toto znenie „Všeobecných podmienok pre zabezpečovanie služieb klientom UNITED ASSISTANCE s.r.o.“ nadobúda účinnosti a platnosti dňom 1.3.2013

Služba Rozsah poskytovaných služieb -platnosť územie Slovenska ¹ Rozsah poskytovaných služieb - platnosť uzemie štátov EU+Srbsko ¹
Dispečing NONSTOP 24, tel. 18227 alebo 902 172 307, +421(0)221028571 ZADARMO ZADARMO
Príjazd a odjazd asistenčného vozidla – porucha vozidla (cestná technická asistencia) ZADARMO ZADARMO
Práca mechanika asistenčného vozidla – do 30 min./nad 30 min. Do 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 20 EUR za každých začatých 30 min. Do 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 25 EUR za každých začatých 30 min.
Materiál použitý pri zásahu asistenčného vozidla Zľava 10 % Zľava 10 %
Doprava pohonných hmôt ZADARMO * ZADARMO *
Vozidlo nie je možné naštartovať – príjazd mechanika/materiál – batéria ZADARMO, zľava na materiál 10 % ZADARMO, zľava na materiál 10 %
Odťahová služba (porucha, nehoda) do 100 km zadarmo/nad 100 km 0,90 EUR/km do 200 km ZADARMO (nad 100 km – 0,90 EUR za 1 km)
Naloženie a zloženie vozidla ZADARMO ZADARMO
Uschovanie vozidla do 3 dní ZADARMO, 4. a každý ďalší deň 4 EUR do 3 dní ZADARMO 4. a každý ďalší deň 10 EUR
Zabezpečenie opravy vozidla - organizace ZADARMO ZADARMO
Vyslobodenie – práca vyslobodzovacieho špeciálu do 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 20 EUR za každých započatých 30 min. 30 min. ZADARMO, nad 30 min. 25 EUR za každých započatých 30 min.
Zabezpečenie opravy vozidla – organizácia ZADARMO ZADARMO
Zapožičanie náhradného vozidla – opravu hradí poisťovňa/oprava v zmluvnom servise ZADARMO po dobu opravy ** ZADARMO po dobu opravy (max. 5 kalendárnych dní )**
Zapožičanie náhradného vozidla - organizácia 30 EUR (cena za 1 deň bez limitu počtu najazdených km), max. 5 kalendárnych dní *** 30 EUR (cena za 1 deň bez limitu počtu najazdených km), max. 5 kalendárnych dní ***
Vybavenie poistnej udalosti – poškodený/vinník ZADARMO **** ZADARMO ****
Pristavenie náhradného vozidla ZADARMO ZADARMO
Zabezpečenie ubytovania klientov ZADARMO ZADARMO
Fotodokumentácia zásahu/miesta dopravnej nehody ZADARMO ZADARMO
Právna pomoc do výšky 50 EUR do výšky 100 EUR
Náhradné ubytovanie do výšky 40 EUR do výšky 150 EUR
Predanie odkazu (správy) osobe blízkej pomocou dispečingu ZADARMO ZADARMO

Všetky ceny sú bez DPH v zákonnej sadzbe.
* klient platí iba cenu pohonných hmôt v mene danej krajiny
** služba je poskytnutá zadarmo iba ak je vozidlo opravované v servise alebo partnerom s ktorým má
spoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. podpísanú zmluvu o spolupráci
*** cena ktorú uhradí UA klientovi za 1 den zažičania náhradného vozidla bez limitu najazdených km
**** platí pri splnení podmienok

1 - rozsah poskytovaných služieb je viazaný na vybraný produkt a jeho územnú platnosť

Typ produktu Mesačná sadzba Ročná sadzba
Asistenčné služby územná platnosť Slovensko 4,08 EUR 49,00 EUR
Asistenčné služby územná platnosť štáty EU + Srbsko 5,75 EUR 69,00 EUR
Asistenčné služby územná platnosť Slovensko + štáty EÚ + Srbsko 9,08 EUR 109,00 EUR

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v zákonnej sadzbe.

allianz

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
Bratislava, 815 74

Tel.: 0800 122 222
Infolinka: 0800 122 222
www.allianzsp.sk

csob-sk

ČSOB poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B
P.O.Box 20
Bratislava, 820 09

Tel.: 00421 2 4824 8200
Infolinka: 0850 111 303
www.csobpoistovna.sk
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

wustenrot

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17

Bratislava, 825 22

Tel.: 00421 2 57 88 99 01

www.wuestenrot.sk

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

uniqa

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

Bratislava, 820 07

Tel.: 00421 2 57 88 32 11/12

Infolinka: 0 850 111 400

www.uniqa.sk

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

groupama

Groupama poisťovňa, a.s.

Miletičova 21
Bratislava, 821 08

Tel.: 00421 2 20 85 41 00

www.groupama.sk

koop

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

Bratislava, 816 23

Tel.: 00421 2 5729 9198

       00421 2 5729 9333

www.koop.sk

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

union

UNION poisťovňa, a.s.

Bajkalská 29/A

Bratislava, 813 60

Tel.: 00421 2 2081 1811 (zo zahraničia)

Infolinka: 0850111211

www.union.sk

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

kpas

Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 8

Bratislava, 811 05

Tel.: 00421 2 48 21 05 01

www.kpas.sk

generali

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Plynárenská 7/C

Bratislava, 824 79

Tel.: 00421 2 58 276 666 (zo zahraničia)

Infolinka: 0850 111 117

www.generali.sk

 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

UNITED ASSISTANCE, s.r.o.

Tomášikova 50/B
831 04 Bratislava
tel.: + 421 221 028 571
NON-STOP linka: 18227

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WEB: sk.unitedassistance.com

Čo je to výjazdová asistencia?

“Výjazdová asistencia” pre cestné vozidlá poskytovaná spoločnosťou UNITED ASSISTANCE, s.r.o. má slúžiť motoristom ako pomoc pri poruche alebo havárii vozidla alebo inej núdzovej situácii na území štátov Európskej únie vrátane Chorvátska a Srbska.

Výjazdová asistencia umožňuje klientom využitie služieb v troch variantoch a to 7 dní, 14 dní a 1 mesiac. Všetky služby sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku na jednotnom telefónnom čísle +421 221 028 571 alebo +421 902 172 307.

Čo obsahuje Výjazdová asistencia

V rámci “Výjazdovej asistencie” poskytuje UNITED ASSISTANCE, s.r.o. najmä tieto asistenčné služby:

 • NONSTOP prevádzka dispečingu na tel čísle +421 221 028 571 alebo +421 902 172 307
 • pomoc mechanika asistenčnej služby na mieste poruchy či nehody
 • zabezpečenie a dopravu potrebných náhradných dielov
 • vyslobodenie havarovaného vozidla
 • odťah vozidla do miesta podľa požiadaviek klienta alebo zmluvného servisu a to aj v zahraničí
 • zabezpečenie opravy vozidla
 • uschovanie nepojazdného vozidla
 • zabezpečenie náhradného ubytovania
 • doprava osôb do miesta bydliska alebo do miesta určenia
 • právne poradenstvo

“Výjazdovú asistenciu” možno použiť pre prípady, kedy je vozidlo nepojazdné z dôvodov:

 • poruchy
 • dopravnej nehody (zavinenej i nezavinenej)
 • ďalších nečakaných technických problémov

Ďalšie služby

 • odovzdanie odkazu blízkej osobe
 • právna pomoc
 • vybavenie poistnej udalosti
 • fotodokumentácia
 • tlmočenie

Cenník produktov je uvedený tu.

Rozsah asistečných služieb je uvedený tu.

Všeobecné podmienky  pre výjazdovů  asistenciu sú uvedené tu.